نمایشگاه هاسپیتکس 7

  • طراح مهرتاش طرح اروین
  • نوع نمایشگاهی
  • مساحت کل 193
  • سال 1401
  • وضعیت اجرا شده